Witamy, dzisiaj mamy: niedziela, 05 kwiecień 2020
Strona główna arrow Statut Klubu
Statut Klubu

S T A T U T

stowarzyszenia kultury fizycznej nie prowadzącego działalności gospodarczej

 

Amatorski Klub Żużlowy ,,Old Boys Speedway Club”

....................................

(nazwa Stowarzyszenia)

 

 

ROZDZIAŁ I

 

§ 1

 

 1. Organizacja nosi nazwę Amatorski Klub Żużlowy „Old Boys Speedway Club”, co w języku polski oznacz „Klub Żużlowców Weteranów”zwany dalej „Klubem”.

 2. Klub działa w rozumieniu art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127,

poz. 857 z póź. zm.) oraz niniejszy statut.

 1. Klub tworzy sekcje :

- żużla amatorskiego

- speedway quad

 

§ 2

 

 1. Klub działa w środowisku miejskim i wiejskim na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz całego kraju, a siedzibą jego jest miasto Bydgoszcz.

 

§ 3

 

 1. Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)

 2. Klub może być członkiem Polskich Związków Sportowych oraz organizacji o podobnym profilu działania.

 3. Klub współpracuje z władzami województwa kujawsko-pomorskiego w możliwym w tym względzie zakresie.

§ 4

 1. Klub używa barw i znaków organizacyjnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 5

 1. Władze Klubu używają pieczęci okrągłej z napisem

Amatorski Klub Żużlowy „Old Boys Speedway Club”

 

§ 6

 

 1. Klub może zatrudniać pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

§ 7

 

Cele i środki działania:

Celem Amatorskiego Klubu Żużlowego „Old Boys Speedway Club” jest:

 1. Rozwijanie amatorskiego sportu żużlowego w zakresie organizowania treningów, zlotów i zawodów, wykorzystując w tej mierze mienie wszelkie dostępne środki osobowe i finansowe.

 2. Spowodowania aktywności i kształtowania poczucia współodpowiedzialności za losy macierzystego Klubu.

 3. Wychowania członków Klubu zgodnie z tradycjami ruchu olimpijskiego.

 4. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

 

 

§ 8

Klub realizuje swoje cele przez :

 1. Uczestniczenie w zlotach i zawodach sportowych w kraju i zagranicą.

 2. Organizowanie zlotów i zawodów sportowych, szkoleniowych.

 3. Tworzenie i utrzymanie oraz zagospodarowanie terenów i obiektów sportowych.

 4. Propagowanie różnych form sportu.

 5. Współpracę z władzami województwa kujawsko-pomorskiego.

 6. Współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi, związkami sportowymi oraz organizacjami społecznymi.

 7. Utrzymywanie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami sportowymi w kraju i zagranicą.

 

 

 

§ 9

 

Klub nie może prowadzić działalności gospodarczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

§ 10

 

 1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.

 2. Członkowie Klubu dzielą się na :

  1. zwyczajnych

  2. honorowych

  3. wspierających

 

§ 11

 

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie przyjęte do Klubu na podstawie pisemnej deklaracji, oraz osoby niepełnoletnie przyjęte do Klubu na podstawie deklaracji i pisemnej zgody prawnych opiekunów.

 2. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju sportu w Polsce. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebrania Członków.

 3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane działalnością Klubu i przyjęte przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

 

 

§ 12

 

Członkostwo Klubu ustaje poprzez:

 1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu Klubu.

 2. Skreślenie uchwałą Zarządu Klubu z listy członków z powodu zalegania ze składką członkowską za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

 3. Utrata praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.

 4. Śmierć członka.

 5. Rozwiązanie osoby prawnej – członka wspierającego.

§ 13

 

 1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania.

 2. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

 

 

 

§ 14

 

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

  1. Wybierać i być wybieranymi do władz Klubu, nie dotyczy osób niepełnoletnich.

  2. Uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych i innych formach działalności Klubu, korzystać z urządzeń i świadczeń Klubu na zasadach określonych we właściwych regulaminach.

  3. Zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności Klubu i domagać się ich rozpatrzenia.

 2. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych.

 3. Członkowie wspierający mają prawo:

  1. Korzystania z obiektów i urządzeń Klubu.

  2. Zgłaszać postulaty w sprawach dotyczących Klubu.

 

§ 15

 

 1. Członkowie zwyczajni i uczestnicy są zobowiązani :

  1. Chronić dobrego imienia Klubu, przestrzegać zasad fair play w sporcie oraz zachowywać nienaganną postawę moralna.

  2. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał Klubu.

  3. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych.

  4. Czynnie uczestniczyć w życiu sportowym i organizacyjnym Klubu.

  5. Systematycznie opłacać składki członkowskie.

 2. Członkowie wspierający powinni w szczególny sposób przyczyniać się do realizacji celów statutowych Klubu. Ponadto posiadają obowiązki członka zwyczajnego.

 3. Członkowie honorowi posiadają obowiązki członka zwyczajnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

Władze klubu

§ 16

 1. Władzami Klubu są:

  1. Walne Zebranie Członków.

  2. Zarząd Klubu.

  3. Komisja Rewizyjna.

 2. Kadencja władz trwa 5 lat.

§ 17

 

 1. Walne Zebrania Członków jest najwyższą władza Klubu.

 2. Walne Zebrania jest zwoływane przez Zarząd Klubu.

 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, Zarząd Klubu powiadamia członków lub delegatów, co najmniej na 14 dni przed zgromadzeniem.

 4. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

 5. W Walnym Zebraniu udział biorą:

  • z głosem decydującym członkowie zwyczajni i honorowi lub delegaci wybrani na zebraniach sekcji,

  • z głosem doradczym członkowie ustępujących władz, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

 

§ 18

 

1. Do zadań i kompetencji Walnego Zebrania należą:

  • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Klubu

  • uchwalanie absolutorium ustępującemu Zarządowi

  • uchwalanie programu i założeń finansowych

  • uchwalanie statutu i zmian w nim

  • wybieranie władz Klubu zgodnie z przyjętą przez Walne Zebranie ordynacją wyborczą w tym np. prezesa, wiceprezesa i sekretarza

  • nadawanie odznaczeń i wyróżnień

  • nadawanie godności członka honorowego

  • rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich

  • podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu majątku

2. Nadzwyczajne zebranie obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w każdym czasie z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 10 (dziesięciu) członków Klubu.

§ 19

 

Zarząd Klubu

 1. W skład Zarządu klubu wchodzi z wyboru od 3 do 4 osób, w tym prezes, wiceprezes i menadżer Klubu.

 2. Do kompetencji Zarządu należy wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, a w szczególności:

  • reprezentowanie Klubu i działanie w jego imieniu

  • zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu

  • opracowanie programu działania

  • zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych

  • uchwalanie regulaminów dotyczących pracy Zarządu

  • przyjmowanie w poczet członków

  • podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, wyróżnień i kar.

 1. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes nie rzadziej niż 1 raz w roku.

 

 

§ 20

 

Komisja Rewizyjna.

 1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie w liczbie 3 osób.

 2. Spośród siebie wybiera przewodniczącego.

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami władz wykonawczych.

 4. Komisja rewizyjna powołana jest do kontrolowania całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo – gospodarczej i bieżącej pracy Zarządu.

 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w zebraniach Zarządu.

 6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w roku.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

Wyróżnienia i kary.

 

§ 21

 1. Za wybitne osiągnięcia sportowe, za ofiarną pracę na rzecz Klubu Zarząd Klubu może przyznać następujące wyróżnienia :

  • pochwałę

  • dyplom

  • nagrodę pieniężną.

 1. Zarząd Klubu może wystąpić do władz samorządowych o przyznanie innych nagród, wyróżnień i odznaczeń ustanowionych odpowiednimi regulaminami i przepisami.

§ 22

 1. Sprawy przewinień koleżeńskich rozpatruje Zarząd, który może wymierzyć kary :

  • upomnienia

  • nagany

  • zawieszenia w prawach członka

  • zakazu pełnienia funkcji we władzach Klubu na czas określony.

 1. W sprawach wynikających z naruszenia przez zawodnika obowiązków zawartych w przepisach związków sportowych lub dotyczących zmiany barw klubowych orzeka Zarząd Klubu w oparciu o obowiązujące przepisy.

 

ROZDZIAŁ VI

Majątek i fundusze.

§ 23

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości i fundusze.

 2. Na fundusze składają się :

  • składki członkowskie

  • dochody z imprez i zawodów sportowych

  • dotacje i zapisy

  • dochody z majątku

  • inne wpływy

  • dochody z ofiarności publicznej na terenie kraju

 1. Dla ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Klubu w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie, tzn. Prezesa i Wiceprezesa lub Menadżera. Dla ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Klubu w sprawach niemajątkowych wymagany jest podpis jednego z członków zarządu.

 

 

 1. Zbywanie majątku będącego własnością Klubu wymaga zgody Zarządu Klubu, który jednocześnie określa zasady gospodarowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

Sprawy organizacyjne

 

§ 24

 1. Wybory do wszystkich władz Klubu odbywają się w głosowaniu jawnym, w zależności od uchwały w tym względzie.

 2. Uchwały wszystkich władz podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ liczby członków uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem spraw o których statut stanowi inaczej.

 3. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków władz Klubu, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym. że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 członków pochodzących z wyboru.

Rozdział VIII

Zmiany statutu i rozwiązanie Klubu

 

§ 25

 

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Klubu podejmuję Walne Zebrania większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ liczby osób uprawnionych do głosowania.

 2. W przypadku rozwiązania Klubu majątek będący jego własnością przeznaczony zostaje na cele społeczne.

 • Statut Klubu  ( 1 pozycji )

   S T A T U T

  stowarzyszenia kultury fizycznej nie prowadzącego działalności gospodarczej

   

  Amatorski Klub Żużlowy ,,Old Boys Speedway Club”

  ....................................

  (nazwa Stowarzyszenia)

   

   

  ROZDZIAŁ I

   

  § 1

   

  1. Organizacja nosi nazwę Amatorski Klub Żużlowy „Old Boys Speedway Club”, co w języku polski oznacz „Klub Żużlowców Weteranów”zwany dalej „Klubem”.

  2. Klub działa w rozumieniu art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127,

  poz. 857 z póź. zm.) oraz niniejszy statut.

  1. Klub tworzy sekcje :

  - żużla amatorskiego

  - speedway quad

   

  § 2

   

  1. Klub działa w środowisku miejskim i wiejskim na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz całego kraju, a siedzibą jego jest miasto Bydgoszcz.

   

  § 3

   

  1. Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)

  2. Klub może być członkiem Polskich Związków Sportowych oraz organizacji o podobnym profilu działania.

  3. Klub współpracuje z władzami województwa kujawsko-pomorskiego w możliwym w tym względzie zakresie.

  § 4

  1. Klub używa barw i znaków organizacyjnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   

  § 5

  1. Władze Klubu używają pieczęci okrągłej z napisem

  Amatorski Klub Żużlowy „Old Boys Speedway Club”

   

  § 6

   

  1. Klub może zatrudniać pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   

   

  ROZDZIAŁ II

   

  § 7

   

  Cele i środki działania:

  Celem Amatorskiego Klubu Żużlowego „Old Boys Speedway Club” jest:

  1. Rozwijanie amatorskiego sportu żużlowego w zakresie organizowania treningów, zlotów i zawodów, wykorzystując w tej mierze mienie wszelkie dostępne środki osobowe i finansowe.

  2. Spowodowania aktywności i kształtowania poczucia współodpowiedzialności za losy macierzystego Klubu.

  3. Wychowania członków Klubu zgodnie z tradycjami ruchu olimpijskiego.

  4. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

   

   

  § 8

  Klub realizuje swoje cele przez :

  1. Uczestniczenie w zlotach i zawodach sportowych w kraju i zagranicą.

  2. Organizowanie zlotów i zawodów sportowych, szkoleniowych.

  3. Tworzenie i utrzymanie oraz zagospodarowanie terenów i obiektów sportowych.

  4. Propagowanie różnych form sportu.

  5. Współpracę z władzami województwa kujawsko-pomorskiego.

  6. Współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi, związkami sportowymi oraz organizacjami społecznymi.

  7. Utrzymywanie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami sportowymi w kraju i zagranicą.

   

   

   

  § 9

   

  Klub nie może prowadzić działalności gospodarczej.

   

   

   

   

   

   

   

   

  ROZDZIAŁ III

   

  Członkowie, ich prawa i obowiązki.

   

  § 10

   

  1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.

  2. Członkowie Klubu dzielą się na :

   1. zwyczajnych

   2. honorowych

   3. wspierających

   

  § 11

   

  1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie przyjęte do Klubu na podstawie pisemnej deklaracji, oraz osoby niepełnoletnie przyjęte do Klubu na podstawie deklaracji i pisemnej zgody prawnych opiekunów.

  2. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju sportu w Polsce. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebrania Członków.

  3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane działalnością Klubu i przyjęte przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

   

   

  § 12

   

  Członkostwo Klubu ustaje poprzez:

  1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu Klubu.

  2. Skreślenie uchwałą Zarządu Klubu z listy członków z powodu zalegania ze składką członkowską za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

  3. Utrata praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.

  4. Śmierć członka.

  5. Rozwiązanie osoby prawnej – członka wspierającego.

  § 13

   

  1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania.

  2. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

   

   

   

   

  § 14

   

  1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

   1. Wybierać i być wybieranymi do władz Klubu, nie dotyczy osób niepełnoletnich.

   2. Uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych i innych formach działalności Klubu, korzystać z urządzeń i świadczeń Klubu na zasadach określonych we właściwych regulaminach.

   3. Zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności Klubu i domagać się ich rozpatrzenia.

  2. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych.

  3. Członkowie wspierający mają prawo:

   1. Korzystania z obiektów i urządzeń Klubu.

   2. Zgłaszać postulaty w sprawach dotyczących Klubu.

   

  § 15

   

  1. Członkowie zwyczajni i uczestnicy są zobowiązani :

   1. Chronić dobrego imienia Klubu, przestrzegać zasad fair play w sporcie oraz zachowywać nienaganną postawę moralna.

   2. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał Klubu.

   3. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych.

   4. Czynnie uczestniczyć w życiu sportowym i organizacyjnym Klubu.

   5. Systematycznie opłacać składki członkowskie.

  2. Członkowie wspierający powinni w szczególny sposób przyczyniać się do realizacji celów statutowych Klubu. Ponadto posiadają obowiązki członka zwyczajnego.

  3. Członkowie honorowi posiadają obowiązki członka zwyczajnego.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ROZDZIAŁ IV

   

  Władze klubu

  § 16

  1. Władzami Klubu są:

   1. Walne Zebranie Członków.

   2. Zarząd Klubu.

   3. Komisja Rewizyjna.

  2. Kadencja władz trwa 5 lat.

  § 17

   

  1. Walne Zebrania Członków jest najwyższą władza Klubu.

  2. Walne Zebrania jest zwoływane przez Zarząd Klubu.

  3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, Zarząd Klubu powiadamia członków lub delegatów, co najmniej na 14 dni przed zgromadzeniem.

  4. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

  5. W Walnym Zebraniu udział biorą:

   • z głosem decydującym członkowie zwyczajni i honorowi lub delegaci wybrani na zebraniach sekcji,

   • z głosem doradczym członkowie ustępujących władz, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

   

  § 18

   

  1. Do zadań i kompetencji Walnego Zebrania należą:

   • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Klubu

   • uchwalanie absolutorium ustępującemu Zarządowi

   • uchwalanie programu i założeń finansowych

   • uchwalanie statutu i zmian w nim

   • wybieranie władz Klubu zgodnie z przyjętą przez Walne Zebranie ordynacją wyborczą w tym np. prezesa, wiceprezesa i sekretarza

   • nadawanie odznaczeń i wyróżnień

   • nadawanie godności członka honorowego

   • rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich

   • podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu majątku

  2. Nadzwyczajne zebranie obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

  1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w każdym czasie z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 10 (dziesięciu) członków Klubu.

  § 19

   

  Zarząd Klubu

  1. W skład Zarządu klubu wchodzi z wyboru od 3 do 4 osób, w tym prezes, wiceprezes i menadżer Klubu.

  2. Do kompetencji Zarządu należy wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, a w szczególności:

   • reprezentowanie Klubu i działanie w jego imieniu

   • zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu

   • opracowanie programu działania

   • zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych

   • uchwalanie regulaminów dotyczących pracy Zarządu

   • przyjmowanie w poczet członków

   • podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, wyróżnień i kar.

  1. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes nie rzadziej niż 1 raz w roku.

   

   

  § 20

   

  Komisja Rewizyjna.

  1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie w liczbie 3 osób.

  2. Spośród siebie wybiera przewodniczącego.

  3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami władz wykonawczych.

  4. Komisja rewizyjna powołana jest do kontrolowania całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo – gospodarczej i bieżącej pracy Zarządu.

  5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w zebraniach Zarządu.

  6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w roku.

   

   

   

  ROZDZIAŁ V

  Wyróżnienia i kary.

   

  § 21

  1. Za wybitne osiągnięcia sportowe, za ofiarną pracę na rzecz Klubu Zarząd Klubu może przyznać następujące wyróżnienia :

   • pochwałę

   • dyplom

   • nagrodę pieniężną.

  1. Zarząd Klubu może wystąpić do władz samorządowych o przyznanie innych nagród, wyróżnień i odznaczeń ustanowionych odpowiednimi regulaminami i przepisami.

  § 22

  1. Sprawy przewinień koleżeńskich rozpatruje Zarząd, który może wymierzyć kary :

   • upomnienia

   • nagany

   • zawieszenia w prawach członka

   • zakazu pełnienia funkcji we władzach Klubu na czas określony.

  1. W sprawach wynikających z naruszenia przez zawodnika obowiązków zawartych w przepisach związków sportowych lub dotyczących zmiany barw klubowych orzeka Zarząd Klubu w oparciu o obowiązujące przepisy.

   

  ROZDZIAŁ VI

  Majątek i fundusze.

  § 23

  1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości i fundusze.

  2. Na fundusze składają się :

   • składki członkowskie

   • dochody z imprez i zawodów sportowych

   • dotacje i zapisy

   • dochody z majątku

   • inne wpływy

   • dochody z ofiarności publicznej na terenie kraju

  1. Dla ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Klubu w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie, tzn. Prezesa i Wiceprezesa lub Menadżera. Dla ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Klubu w sprawach niemajątkowych wymagany jest podpis jednego z członków zarządu.

   

   

  1. Zbywanie majątku będącego własnością Klubu wymaga zgody Zarządu Klubu, który jednocześnie określa zasady gospodarowania.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ROZDZIAŁ VII

  Sprawy organizacyjne

   

  § 24

  1. Wybory do wszystkich władz Klubu odbywają się w głosowaniu jawnym, w zależności od uchwały w tym względzie.

  2. Uchwały wszystkich władz podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ liczby członków uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem spraw o których statut stanowi inaczej.

  3. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków władz Klubu, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym. że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 członków pochodzących z wyboru.

  Rozdział VIII

  Zmiany statutu i rozwiązanie Klubu

   

  § 25

   

  1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Klubu podejmuję Walne Zebrania większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ liczby osób uprawnionych do głosowania.

  2. W przypadku rozwiązania Klubu majątek będący jego własnością przeznaczony zostaje na cele społeczne. 

Old Boys Speedway Club Amatorski Klub Żużlowy
ul. Nakielska 45 85-219 Bydgoszcz POLSKA tel./fax +48 52 321 77 93
NIP 967-122-94-50 REGON 340070106

© 2006-2012 Projekt i Wykonanie: SeydaStudio.pl