Witamy, dzisiaj mamy: niedziela, 05 kwiecień 2020
Strona główna arrow Regulamin Ligi
Regulamin LN PDF Drukuj E-mail
Napisał: Administrator   
środa, 10 sierpień 2011

REGULAMINY NIEPROFESJONALNEGO WSPÓŁZAWODNICTWA W SPORCIE ŻUŻLOWYM

1
Polski Związek Motorowy
Zarząd Główny
ul. Kazimierzowska 66
02-518 Warszawa
KOMUNIKAT NR 65/2011
Główna Komisja Sportu Żużlowego
REGULAMINY I KALENDARZ NIEPROFESJONALNEGO WSPÓŁZAWODNICTWA
W SPORCIE ŻUŻLOWYM
Część I
Jurysdykcja
Art. 1001.
1. Dla potrzeb niniejszych przepisów, do określenia nieprofesjonalnego współzawodnictwa w sporcie
żużlowym użyty jest skrót NP.
2. Zagadnienia dotyczące przynależności klubowej zawodników NP zawarte są w Regulaminie
Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym.
3. W NP obowiązują przepisy zawarte w Przepisach Dyscyplinarnych Sportu Żużlowego, z następującymi
zmianami:
1) wysokość kar pieniężnych, określonych w ww. Przepisach, należy podzielić przez 10 (dziesięć),
2) maksymalna kara pieniężna określona w art. 305 ust. 2 wynosi 3000 zł.
4. W rozgrywkach biorą udział zawodnicy i drużyny klubów, które posiadają ważne licencje PZM,
otrzymane na podstawie „Regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji uprawniającej
do udziału w nieprofesjonalnym współzawodnictwie w sporcie żużlowym”.
Art. 1002.
1. Użyte w poniższych regulaminach rozgrywek określenie „były zawodnik” dotyczy zawodnika
posiadającego licencję „NŻ”, który:
1) w jakimkolwiek okresie czasu przed początkiem 2008 roku posiadał licencję „Ź” lub certyfikat „Ż”,
lub
2) zdał z wynikiem pozytywnym egzamin na certyfikat „Ż” w roku 2008 lub później.
Część II
Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski Nieprofesjonalnych (IMPN)
Art. 1011.
1. Indywidualne Mistrzostwa Polski Nieprofesjonalne (IMPN) rozgrywane są w formie finału, wg
tabeli 20-biegowej, zgodnie z art. 49. W zawodach obowiązują odpowiednio przepisy art. 636 - 639
2. W Indywidualnych Mistrzostwach Polskich Nieprofesjonalnych biorą udział zawodnicy krajowi
zgłoszeni przez kluby i wyznaczeni przez GKSŻ.
3. Każdy klub biorący udział w DMPN ma prawo zgłosić 5 zawodników, przy czym klub
organizujący finał ma prawo do zgłoszenia dodatkowego zawodnika oraz dwóch rezerwowych.
4. Jeżeli klub biorący udział w DMPN nie wykorzysta limitu zgłoszeń, o którym mowa w ust. 3,
brakujących zawodników mogą zgłosić inne kluby.
5. Kluby zgłaszają swoich zawodników najpóźniej 30 dni przed datą kalendarzową finału.
Art. 1012.
Numery startowe do finału IMPN są losowane przez GKSŻ.
Art. 1013.
1. Zawodnicy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w IMPN otrzymują następujące tytuły
i wyróżnienia:
I m - tytuł Indywidualnego Mistrza Polski Nieprofesjonalnego, puchar, złoty medal PZM
II m - tytuł Indywidualnego Wicemistrza Polski Nieprofesjonalnego, puchar i srebrny medal PZM,
2
III m - tytuł Indywidualnego II Wicemistrza Polski Nieprofesjonalnego, puchar i brązowy medal
PZM,.
2. Zawodnicy, o których mowa w ust. 1, otrzymują także pamiątkowe dyplomy PZM.
Art. 1014.
Organizator finału IMPN określony jest w kalendarzu rozgrywek nieprofesjonalnego współzawodnictwa
w sporcie żużlowym na dany rok.
Art. 1015.
1. Organizator zawodów może dodatkowo zabezpieczyć nagrody rzeczowe dla zawodników wg
swoich możliwości.
2. Klub będący organizatorem zawodów, może zawodom nadać wg własnego uznania nazwę
związaną z lokalną tradycją, względnie okolicznościowymi uroczystościami lub nazwę sponsorów.
Nazwy zawodów nie mogą być sprzeczne z przepisami PZM oraz Kodeksem Sportowym FIM art.
10.7.
Część III
Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski Nieprofesjonalnych
Art. 1101.
Rozgrywki DMPN prowadzone są według terminarza rozgrywek zawartego w niniejszym regulaminie.
Art. 1102.
1. W sezonie 2011, w rozgrywkach DMPN biorą udział 3 drużyny.
2. Każde zawody rozgrywane są według przepisów art. 1104.
3. Za zwycięstwo w zawodach drużyna otrzymuje 2 punkty meczowe, drużyna, która zajmuje
drugie miejsce otrzymuje 1 punkt meczowy, drużyna która zajmuje trzecie miejsce otrzymuje 0
punktów meczowych.
4. Oprócz punktów meczowych, o których mowa w ust. 3, drużyny zdobywają punkty biegowe,
które są sumami punktów zdobytych przez zawodników danej drużyny.
5. Jeżeli dwie lub więcej drużyn ukończą zawody z taką samą sumą punktów biegowych,
klasyfikuje się je na tych samych miejscach (np. I - II, II - III, itp.). Wówczas dzieli się równo
pomiędzy drużynami sumę punktów meczowych za zajęte miejsca.
Art. 1103.
1. O kolejności drużyn w rozgrywkach decyduje suma punktów meczowych ze wszystkich zawodów.
2. W przypadku równej sumy punktów meczowych, decyduje suma punktów biegowych. Gdy i ta
jest równa dla dwóch lub więcej drużyn na danym miejscu, sędzia zawodów ostatniej rundy
zarządzi bieg dodatkowy z udziałem zawodników zainteresowanych drużyn - po jednym zawodniku
wyznaczonym przez kierownika drużyny.
3. Jeżeli ze względów na warunki atmosferyczne, bieg dodatkowy, o którym mowa w ust. 2, nie
może być rozegrany, o miejscach drużyn w grupie decyduje w kolejności:
1) większa liczba pierwszych miejsc zajętych przez drużynę we wszystkich zawodach,
2) większa liczba drugich miejsc zajętych przez drużynę we wszystkich zawodach,
3) w przypadku, gdy kryteria z pkt 1 - 3 nie są wystarczające, o kolejności miejsc zadecyduje GKSŻ.
Art. 1104.
1. Każde zawody DMPN rozgrywane są w formie trójmeczu, wg formatu określonego w ust. 4.
2. W zawodach DMPN każda drużyna występuje w składzie 4 lub 5 zawodników, przy czym piąty
zawodnik jest rezerwowym.
3. Numery startowe drużyn:
drużyna a - numery: 1, 2, 3, 4 i rezerwowy - numer 5
drużyna b - numery: 6, 7, 8, 9 i rezerwowy - numer 10
drużyna c (gospodarz zawodów) - numery: 11, 12, 13, 14 i rezerwowy - numer 15.
3
4. Format zawodów:
miejsca startowe
i kolory kasków
A
czerwony
B
biały
C
niebieski
D
żółty
nr.biegu numery startowe
1 1 6 2 7
2 11 3 12 4
3 8 13 9 14
4 6 4 7 3
5 13 1 14 2
6 7 11 6 12
7 3 8 4 9
8 2 12 1 11
9 14 7 13 6
10 9 2 8 1
11 4 14 3 13
12 12 9 11 8
13 drużyna b drużyna a drużyna b drużyna a
14 drużyna a drużyna c drużyna a drużyna c
15 drużyna c drużyna b drużyna c drużyna b
5. Biegi o numerach: 13 - 15 są biegami nominowanymi.
6. Zawodnicy tej samej drużyny nie mogą zamieniać się polami startowymi. W przypadku
powtórzenia startu z powodu wykluczenia zawodnika, jego partner z pary nie ma prawa wyboru
pola startowego. Zawodnicy rezerwowi startują z pola startowego zawodnika, którego zastępują.
7. Zawodnik rezerwowy może być zgłoszony do zawodów tylko wtedy, gdy drużyna przystępuje
do zawodów w pełnym składzie, to jest:
1) w zgłoszeniu do zawodów (art. 1107), pod każdym numerem startowym drużyny (1 - 4, 6 - 9,
11 - 14 odpowiednio) wpisany jest zawodnik,
2) wszyscy zawodnicy drużyny wpisani w zgłoszeniu (pkt 1) są obecni w parku maszyn o godzinie
rozpoczęcia zawodów.
8. Zawodnik, który po zapaleniu zielonego światła startowego dotknie przednim kołem taśm
maszyny startowej, będzie wykluczony z biegu i nie może być w biegu powtórzonym zastąpiony
przez zawodnika rezerwowego.
9. Zawody uważa się za rozegrane, jeżeli zakończyło się co najmniej 9 biegów. Końcową
klasyfikację ustala się na podstawie sum punktów zdobytych przez drużyny w zawodach, biorąc
pod uwagę wyniki: 9 biegów, jeżeli zakończyło się mniej niż 12 biegów; 12 jeżeli zakończyło się
mniej niż 15 biegów.
Art. 1105.
1. Łączna liczba startów każdego zawodnika rezerwowego nie może przekroczyć 5.
2. Zawodnicy rezerwowi mogą być zgłoszeni do biegów 1 - 15 w zastępstwie innego zawodnika,
a także w powtórzonych biegach 1 - 15 zastąpić zawodnika, gdy zawodnik nie jest wykluczony lecz
jest niezdolny do startu w biegu powtórzonym z powodu kontuzji, do której przyczynił się zawodnik
wykluczony z biegu.
3. Do liczby startów nie wlicza się startu zawodnika w biegu przerwanym, jeżeli zawodnik nie jest
wykluczony lecz jest niezdolny do startu w biegu powtórzonym z powodu kontuzji, do której
przyczynił się zawodnik wykluczony z biegu.
4. Do liczby startów wlicza się start zawodnika w biegu, w którym został wykluczony.
4
Art. 1106.
1. W czasie do 4 minut po zakończeniu 12 biegu, kierownicy drużyn zgłaszają sędziemu
zawodników do startu w biegach 13, 14 i 15. Jako pierwszy zgłasza zawodników kierownik drużyny
gospodarza (drużyna c), następnie drużyny a, a po nim - drużyny b.
2. Każdy zawodnik - z wyjątkiem rezerwowych - może być zgłoszony tylko do jednego biegu.
3. Dopuszczalne jest zgłoszenie zawodników rezerwowych pod warunkiem, że kierownik drużyny
poda sędziemu w zgłoszeniu zawodnika, w miejsce którego wystartuje zawodnik rezerwowy.
4. Zawodnik, który w zgłoszeniu jest zastępowany przez zawodnika rezerwowego, uważany jest
za zgłoszonego do danego biegu, co oznacza, że nie może on być zgłoszony do innego biegu.
5. Po przyjęciu przez sędziego zgłoszeń do biegów 13 - 15 niedopuszczalna jest jakakolwiek
zmiana, z wyjątkiem możliwości zmiany przez zawodnika rezerwowego w biegach powtarzanych
za zawodnika, który nie jest wykluczony lecz jest niezdolny do startu w biegu powtórzonym
z powodu kontuzji, do której przyczynił się zawodnik wykluczony z biegu.
Art. 1107.
1. Nie później niż 45 minut przed zawodami, kierownicy drużyn muszą złożyć sędziemu zawodów
zgłoszenia drużyn do zawodów (załącznik nr 5, DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W SPORCIE
ŻUŻLOWYM) i niezbędne dokumenty uprawniające zawodników do startu w zawodach.
2. W zgłoszeniu dopuszcza się dokonanie zmian w uprzednio podanym składzie (art. 104 ust. 2
i 4), z tym, że zmiany te mogą dotyczyć najwyżej dwu nazwisk, lecz niedopuszczalne są zmiany
numerów startowych.
3. Podanie składu drużyny (art. 104 ust. 2 i 4), liczącego mniej niż 3 zawodników, traktowane
będzie jako przewinienie dyscyplinarne klubu.
4. Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nie spełnia warunków jak w ust. 2 oraz art. 1104 ust.
7 i do godziny rozpoczęcia zawodów podanej w zawiadomieniu o zawodach nie zostanie
skorygowane tak, aby spełniało ww. warunki, drużyna nie bierze udziału w zawodach, a kierownik
drużyny podlega karze dyscyplinarnej.
5. Drużyna jest klasyfikowana w zawodach, jeśli o godzinie rozpoczęcia zawodów, podanej
w zawiadomieniu o zawodach, obecny jest co najmniej jeden zawodnik drużyny.
6. Jeżeli drużyna przystąpi do próby toru, o której mowa w art. 1108, w składzie spełniającym
wymogi niniejszego regulaminu, a podczas próby toru zawodnik odniesie kontuzję, w wyniku której
nie będzie mógł wziąć udziału w zawodach, należy przyjąć, że jest on obecny o wymaganej
godzinie.
Art. 1108.
1. 30 minut przed zawodami rozpoczyna się próba toru dla drużyn, która jest oficjalnym,
nieobowiązkowym treningiem przed zawodami.
2. Próba toru składa się z maksymalnie 8 sesji: po 2 sesje dla każdej z drużyn, której skład podany
jak w art. 1107 liczy więcej niż 4 zawodników oraz po 1 sesji dla każdej z drużyn, której skład
podany jak w art. 1107 liczy nie więcej niż 4 zawodników.
3. Kolejność sesji jest następująca: 1 lub 2 sesje dla drużyny a, 1 lub 2 sesje dla drużyny b, 1 lub 2
sesje dla drużyny c.
4. Podczas każdej sesji na torze może przebywać nie więcej niż czterech zawodników.
5. Starty z pola startowego i całej prostej startowej są zabronione.
6. Próba toru odbywa się pod nadzorem sędziego zawodów, który przebywa na swoim stanowisku
w pomieszczeniu sędziowskim.
7. Każda sesja trwa 2 minuty; czas jest mierzony od chwili zamknięcia bram parku maszyn
po wyjeździe zawodników na tor.
8. Po upływie 2 minut, sędzia włącza czerwone światła zatrzymania biegu.
9. Podczas próby toru obowiązują przepisy art. 48 i 66.
Art. 1109.
1. Po rozegraniu wszystkich zawodów rozgrywek, na podstawie klasyfikacji, o której mowa w art.
1103, przyznaje się:
za I miejsce tytuł Drużynowego Mistrza Ligi Nieprofesjonalnej, puchar i dyplom,
za II miejsce tytuł Drużynowego Wicemistrza Ligi Nieprofesjonalnej, puchar i dyplom,
za III miejsce, tytuł Drużynowego II Wicemistrza Ligi Nieprofesjonalnej puchar i dyplom.
5
2. Kluby i zawodnicy zwycięskich drużyn otrzymują odpowiednio złote, srebrne i brązowe medale
(po max. 8 sztuk w każdym kolorze tj: 6 dla zawodników + trener + kierownik drużyny).
Art. 1110.
1. Każde zawody mogą być przełożone za zgodą zainteresowanych klubów wyrażoną na piśmie.
2. Sędzia zawodów może odwołać zawody w dniu zawodów, jeśli stwierdzi na miejscu, że istnieją
przyczyny, dla których mecz nie może być rozegrany.
3. Dla odwołanych zawodów, nową datę uzgadniają kluby w czasie 2 dni od daty kalendarzowej
odwołanych zawodów, przy czym podmiotem koordynującym uzgodnienia jest klub organizator
odwołanych zawodów. Jeżeli w czasie jak wyżej, kluby nie uzgodnią daty, datę wyznaczy GKSŻ.
4. Nowa data zawodów przełożonych i odwołanych staję się datą kalendarzową zawodów.
5. Przez użyte powyżej pojęcia „zawody przełożone” i „zawody odwołane”, należy rozumieć:
1) zawody przełożone - zawody, które nie mogą odbyć się w dacie kalendarzowej z przyczyny,
która wystąpiła wcześniej niż w przeddzień daty kalendarzowej meczu,
2) zawody odwołane - zawody, które nie mogą odbyć się w dacie kalendarzowej z przyczyny,
która wystąpiła w przeddzień lub w dniu zawodów; także: zawody, które zostały rozpoczęte, lecz
zakończone zostało mniej niż 9 biegów.
Regulamin Mistrzostw Polski Par Klubowych Nieprofesjonalnych
Art. 1201.
1. Kluby zgłaszają się do rozgrywek na dany rok pary klubowe na 1 miesiąc przed zawodami.
2. Jeżeli do rozgrywek zgłosi się więcej niż 7 klubów, pierwszeństwo wyznaczenia przez GKSŻ
do rozgrywek posiadają kluby uczestniczące w rozgrywkach DMPN.
3. Jeżeli do rozgrywek zgłoszą się 3 kluby, w zawodach wezmą udział dwie drużyny każdego
klubu. Każda drużyna jest klasyfikowana w zawodach.
4. Jeżeli do rozgrywek zgłoszą się 4 kluby, o formacie zawodów zdecyduje GKSŻ.
Art. 1202.
1. W zawodach biorą udział pary wyznaczone przez kluby.
2. Każda para może być uzupełniona jednym zawodnikiem rezerwowym reprezentującym dany
klub.
Art. 1203.
1. Nie później niż 45 minut przed zawodami, kierownicy drużyn muszą złożyć sędziemu
zawodów zgłoszenia drużyn do zawodów (załącznik nr 5, DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W SPORCIE
ŻUŻLOWYM) i niezbędne dokumenty uprawniające zawodników do startu w zawodach.
2. Dopuszcza się dokonanie zmian w uprzednio podanym składzie (art. 104 ust. 2 i 4), z tym, że
zmiany te mogą dotyczyć najwyżej jednego nazwiska, lecz niedopuszczalne są zmiany numerów
startowych w żadnej z par.
3. Podanie składu drużyny (art. 104 ust. 2 i 4) liczącego mniej niż 2 zawodników, traktowane
będzie jako przewinienie dyscyplinarne klubu.
4. Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nie spełnia warunków jak w ust. 2 do godziny
rozpoczęcia zawodów podanej w zawiadomieniu o zawodach nie zostanie skorygowane tak, aby
spełniało ww. warunki, para nie bierze udziału w zawodach, a kierownik drużyny podlega karze
dyscyplinarnej.
5. Para może wziąć udział w zawodach, jeśli o godzinie rozpoczęcia zawodów, podanej w
zawiadomieniu o zawodach, obecny jest co najmniej jeden zawodnik z pary.
Art. 1204.
1. Zawodnicy rezerwowi mogą być zgłoszeni do startu w zastępstwie innego zawodnika (numeru
startowego) od pierwszego biegu włącznie. Mogą także w biegu powtórzonym zastąpić zawodnika
stosownie do przepisów art. 71 ust. 6.
2. W przypadku przerwania biegu przez sędziego zawodów na skutek dotknięcia taśmy lub z
innych powodów i w konsekwencji wykluczenia winnego zawodnika, zawodnik ten w biegu
powtórzonym nie może być zastąpiony przez zawodnika rezerwowego.
6
Art. 1205.
1. MPPKN rozgrywane są jednostopniowo jako finał.
2. Zawody rozgrywane są wg tabel: 20-biegowej (5 drużyn), zgodnie z przepisami art. 1206, 15-
biegowej (6 drużyn), zgodnie z art. 52 lub 21-biegowej (7 drużyn), zgodnie z art. 53 - w zależności
od liczby zgłoszonych klubów.
Art. 1206.
1. Zawody z udziałem 5 drużyn rozgrywane będą w formacie 20 biegów - pierwsze 10 zgodnie z
przepisami art. 51 ust. 1 - 3, następne 10 zgodnie z poniższą tabelą biegów:
Bieg
Numery i miejsca startowe
A
czerwony
B
biały
C
niebieski
D
żółty
XI 3 1 4 2
XII 7 5 8 6
XIII 1 9 2 10
XIV 5 3 6 4
XV 9 7 10 8
XVI 1 5 2 6
XVII 3 7 4 8
XVIII 5 9 6 10
XIX 7 1 8 2
XX 9 3 10 4
2. Zawody będą uznane za rozegrane, jeżeli zakończyło się co najmniej 10 biegów.
3. Jeżeli rozegrane będzie mniej niż 20 biegów, końcową klasyfikację sporządza się uwzględniając
wyniki biegów I - X.
Art. 1207.
Numery startowe nadawane są w drodze losowania przez GKSŻ
Art. 1208.
W MPPKN zawodnicy tej samej pary mogą zamieniać się polami startowymi, zachowując kolory
kasków przypisane do numerów startowych, zgodnie z odpowiednią tabelą biegów.
Art. 1209.
1. Końcową klasyfikację w MPPKN ustala się szeregując pary wg liczby zdobytych punktów.
2. Jeżeli dwie lub więcej par zdobędą równą liczbę punktów, o kolejności zajętych miejsc
decyduje:
1) na trzech pierwszych miejscach - bieg dodatkowy z udziałem zawodnika z każdej
zainteresowanej pary,
2) na pozostałych miejscach - większa liczba pierwszych miejsc, a następnie drugich, trzecich
i czwartych,
3) jeżeli równość według kryteriów z pkt 2 utrzyma się, rozstrzyga wynik bezpośredniego spotkania
w biegu, przy czym:
a) w przypadku zawodów z udziałem 6 lub 7 par - jeżeli bezpośrednie spotkanie w biegu
zakończy się wynikiem 3:3, wyższe miejsce zajmuje para, której zawodnik zwyciężył w biegu,
b) w przypadku zawodów z udziałem 5 par - jeżeli bezpośrednie spotkania w biegach zakończą się
łącznym wynikiem remisowym, pary z równą sumą punktów są klasyfikowane na tych samych
miejscach.
3. Jeżeli ze względu na warunki atmosferyczne, bieg dodatkowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 nie
może być rozegrany, o kolejności miejsc decydują kryteria jak w ust. 2 pkt 2 i 3. Gdy i te są
niewystarczające, pary z równą sumą punktów są klasyfikowane na tych samych miejscach.
4. Do biegu dodatkowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zawodników wyznacza kierownik
tej pary.
7
Art. 1210.
1. Pary, które zajęły trzy pierwsze miejsca w finale, otrzymują następujące tytuły
i wyróżnienia:
1 miejsce: tytuł Mistrza Polski Nieprofesjonalnego Par Klubowych, puchar i dyplom
2 miejsce: tytuł Wicemistrza Polski Nieprofesjonalnego Par Klubowych, puchar i dyplom
3 miejsce: tytuł II Wicemistrza Polski Nieprofesjonalnego Par Klubowych, puchar i dyplom.
2. Zawodnicy zwycięskich drużyn (nie więcej niż trzech w drużynie) otrzymują odpowiednio: złote,
srebrne i brązowe medale.
KALENDARZ
INDYWIDUALNE MISTRZOSTWO POLSKI NIEPROFESJONALNYCH
24 września 2011 (sobota) finał: RYBNIK
MISTRZOSTWA POLSKI PAR KLUBOWYCH NIEPROFESJONALNYCH
1 października 2011 (sobota) finał: BYDGOSZCZ
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI NIEPROFESJONALNYCH
drużyna c drużyna a drużyna b
1 runda:
20 sierpnia 2011(sobota) Rybnik Zielona Góra Bydgoszcz
2 runda:
3 września 2011 (sobota) Zielona Góra Bydgoszcz Rybnik
3 runda:
17 września 2011 (sobota) Bydgoszcz Rybnik Zielona Góra
uwaga: organizatorem zawodów jest klub drużyny c
Główna Komisja Sportu Żużlowego
Warszawa, 10.08.2011
Zmieniony ( poniedziałek, 29 sierpień 2011 )
 

Old Boys Speedway Club Amatorski Klub Żużlowy
ul. Nakielska 45 85-219 Bydgoszcz POLSKA tel./fax +48 52 321 77 93
NIP 967-122-94-50 REGON 340070106

© 2006-2012 Projekt i Wykonanie: SeydaStudio.pl